Rätten till personlig assistans – en fråga för socialutskottet

Riksdagens Socialutskott hanterar nu bland annat frågan om rätten till personlig assistans. Handikappförbunden har tillsammans med assistenkooperativet STIL träffat Socialutskottet i mars månad och framfört sina synpunkter till utskottet på vad som behöver göras för att säkra rätten till personlig assistans.

Sedan hösten 2007 har Försäkringskassan använt sig av en hårdare tolkning av i vilken omfattning assistans skall ges. Detta utan att någon förändring gjorts i lagen. År 2009 kom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen med en ny tolkning av lagen. Den förändrade behovsbedömning innebär att endast så kallade integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för att få assistansersättning. Det mest kända exemplet är att bara den som inte kan föra maten till munnen, tugga och svälja har ett grundläggande behov vid måltider. Att behöva hjälp med att lägg fram mat, skära upp mat eller plocka undan räknas inte.

Vart annat år omprövas rätten till personlig assistans av Försäkringskassan. Det gjordes 6 807 tvåårsomprövningar av assistansersättning 2010 - 2011. Var tionde fick assistansen indragen, var femte fick färre timmar. Samtidigt var kostnadsutvecklingen för år 2011 den lägsta någonsin, runt 4 procent. Om höjningen av schablonbeloppet dras av är kostnadsökningen enbart 2,3 procent.

Det här betyder inskränkningar i möjligheterna att leva ett värdigt liv för de människor som behöver personlig assistans. Den hårdare tillämpningen innebär att en del medborgare i vårt land inte längre har rätt till grundläggande behov som hjälp med måltider, av- och påklädning med mera.

Den nya tolkningen av LSS-lagen och ändrade bedömningar av vad som är de grundläggande behoven går stick i stäv mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vid mötet med Socialutskottet påtalade Handikappförbunden och STIL nödvändigheten av en ändring i LSS-lagen. För att upphäva konsekvenserna av 2009 års dom måste § 9 i lagen skrivas om och förtydligas.

− Att som idag endast bevilja personlig assistans baserat på integritetskänsliga behov utarmar hela grundidén med assistansreformen. Att exempelvis inte räkna in påklädning och hjälp vid måltider som grundläggande behov är ologiskt och inte acceptabelt. Det måste ske en förändring och det nu!, säger Katarina Bergwall, verksamhetsledare på STIL.

Vid mötet deltog representanter från Handikappförbunden Ingrid Burman (ordförande) Pelle Kölhed (v ordförande och ordförande i Personskadeförbundet RTP). Från assistentkooperativet STIL deltog styrelseledamoten Jonas Franksson och verksamhetsledaren Katarina Bergwall.

Fakta om Regeringsrättens dom ”RÅ 2009 ref 57
Regeringsrätten anser i domen att den funktionshindrade visserligen hade ett visst behov av hjälp för att sköta sin hygien, toalettbesök och på- och avklädning. Hjälpinsatserna ansågs dock bara till begränsad del avse hjälp som ansågs vara av det mycket privata och känsliga slaget som förutsätts för rätt till personlig assistans. Regeringsrätten fann att behovet inte var av karaktär och omfattning som förutsätt för rätt till personlig assistans.

Annonser: