Regeringen nonchalerar användare av personlig assistans

Funktionshindersrörelsen är starkt oroad över de förslag till förändringar i assistentreformen som nu ligger på regeringens bord. Förslagen är framtagna utan något samråd eller inflytande av organisationer som företräder brukare av personlig assistans.

Förändringar i assistansreformen är i allra högsta grad en fråga som berör personer med funktionsnedsättning. Reformen är helt enkelt livsviktig för assistansanvändare.

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 4 punkt 3, stadgas det klart och tydligt att ”i …. beslutande processer angående frågor som berör personer med funktionsnedsättning ska konventionsstaterna nära samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning, däribland barn med funktionsnedsättning, genom de organisationer som företräder dem.”

Just nu pågår beredningen av förslagen i den så kallade ”fuskutredningen” och remissvaren i regeringskansliet. Detta utan att de som berörs fått samråda med beslutsfattarna kring förändringarna.

Funktionshindersrörelsen stödjer åtgärder mot fusk men vissa av de förslag som utredningen lämnar är mycket olyckliga. Förslagen får allvarliga konsekvenser för assistansanvändare om de genomförs.

I maj månad skickade funktionshindersrörelsen en gemensam skrivelse till Statsministern och till Barn- och äldreministern Maria Larsson som också ansvarar för funktionshindersfrågor. I skrivelsen uppmanar funktionshindersrörelsen regeringen att följa FN:s konvention. Funktionshindersrörelsen förutsätter att regeringen lever upp till konventionen och återkommer med en inbjudan till överläggningar och samråd.

Annonser: