Samarbete och utbildning mot hot och våld inom gruppbostäder för funktionsnedsatta

Tidigare förekom svåra problem med hot och våld, inklusive allvarliga incidenter, inom grupp- och servicebostäder för funktionshindrade i stadsdelen Hägersten-Liljeholmen i Stockholm. Efter att ha deltagit i det nationella preventionsprojektet Hot och våld har incidenterna minskat.

– Alla förstod att bemötandet var viktigt, men man begrep kanske inte att det var så viktigt som det skulle visa sig. Innan projektet talade man mest om behovet av dokument och rutiner, inte så mycket om bemötandet, säger Mirja Dahlberg, projektledare för Hot och våldprojektet i Hägersten-Liljeholmen.

Målet för preventionsprojektet Hot och våld har varit att skapa en trygg arbetsmiljö där hot och våld minimeras. De har framförallt skett genom utbildning och studiecirklar kring hur man bemöter och minskar utagerande och våldsamt beteende genom så kallat lågaffektivt bemötande. Metoden handlar om att skapa lugn och avleda negativ energi i besvärliga situationer.

– Det har blivit lugnt och behagligt på alla enheter, men framför allt där det tidigare förekommit mycket hot och våld, säger Cia Bergström, enhetschef vid Hägerstens gruppbostäder.

AFA Försäkrings skadestatistik visar att hot och våld är vanliga skadeorsaker inom vård och omsorg, socialtjänst och skola. Projektet i Hägersten-Liljeholmen ingår i det nationella preventionsprojektet Hot och våld som genomförts mellan 2009-2012 av AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan. Övriga verksamheter som deltagit i projektet är individ- och familjeomsorgen, skolan, äldreomsorgen, ambulanssjukvården samt psykiatrin.

– Gemensamt för alla delprojekten är bland annat att det nu finns bättre rutiner och handlingsplaner, ett bättre sätt att hantera incidenter när de uppstår samt att fler rapporterar hot- och våldshändelser, berättar Annika Nilsson, AFA Försäkring, huvudprojektledare för preventionsprojektet Hot och våld.

Annonser: