Bygg ikapp har kommit i en 6:e utgåva

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är inget särintresse. De flesta av oss kommer någon gång att vara beroende av en tillgänglig miljö eftersom nedsatt funktionsförmåga bland annat är en del i det normala åldrandet. Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt möjligt kan delta i samhällslivet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste vi anpassa miljön så att den blir tillgänglig och användbar för alla. Handboken Bygg ikapp berättar hur.

För att kunna åstadkomma en fungerande miljö för alla – undanröja gamla hinder och undvika nya – krävs förståelse för människors olikheter samt insikt om vad funktionsnedsättning innebär. Handboken Bygg ikapp – som nu finns i ny sjätte utgåva – informerar om gällande regler samt förmedlar den kunskap som behövs för att göra miljön tillgänglig. Den är ett bra komplement till Boverkets regler för byggande, BBR, och innehåller en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven.

Boken är avsedd att kunna användas som uppslagsbok vid planering och projektering av byggnader och utemiljö samt vid undervisning. Sedan många år används den som referensverk inom tillgänglighetsområdet och är användbar för arkitekter, projektörer, planerare och entreprenörer.

Nya regler
2015 års utgåva är den sjätte i ordningen, och den aktuella revideringen innebär framför allt anpassning till Boverkets byggregler, BBR 22 (BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2015:3) som trädde i kraft den 1 mars 2015. Även anpassning till ändringar i andra regelverk och standarder har gjorts. Dessutom har nya erfarenheter och kunskaper, liksom kompletterande förtydliganden och förklaringar, skrivits in.

Annonser: