Ja till förslag om hjälpmedel, med reservation

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar att de som behöver hjälpmedel ska få en större valfrihet, och att den enskilde individens behov ska få större vikt. Men vissa förslag i utredningen bör ändras. Det sägs i remissvaret på utredningen Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet.

SKL avstyrker förslaget om en ny lag om valfrihetssystem i form av en så kallad varukoncession och förordar istället att rangordningskravet som gäller vid upphandling av ramavtal bör tas bort när det gäller hjälpmedel.

– Patienter och brukare måste ha ett eget inflytande över sina hjälpmedel. Det måste finnas ett utrymme att kunna välja vad som passar bäst, beroende på det egna behovet. Samtidigt är det viktigt att regelverket är enkelt och lätt att tillämpa, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL skriver att det är positivt att det ska vara frivilligt för kommunerna och landstingen att införa de föreslagna systemen för hjälpmedel, till exempel när det gäller vad som ska ägas direkt av brukaren och vad som ska erbjudas av kommunen eller landstinget.

SKL har inga invändningar mot en försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget och att möjligheten till eget ägande vidareutvecklas. En förutsättning är dock att reglerna om momsersättning ses över eller ändras, samt att konsekvenserna av de föreslagna förändringarna i lagen om vissa kommunala befogenheter utreds ytterligare.

I remissvaret skriver SKL dessutom att Lagen om valfrihetssystem, LOV, bör kunna användas när värdet av tjänsten överstiger värdet av varan, och att direktupphandlingsgränsen i Lagen om offentlig upphandling, LOU bör höjas.

Annonser: