Majblomman kräver svar - vem tar ansvar för att svenska skolbarn får glasögon?

Ingen tar ansvar för att skolbarn i Sverige får glasögon om de behöver det. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har barn rätt till hjälpmedel vid funktionsnedsättning, men landstingen står inte för kostnaden. Barnhjälpsorganisationen Majblomman vill nu ha svar från Socialstyrelsen om hur myndigheten ser på synfel som funktionshinder hos barn i grundskoleåldern. Majblomman vill också att man utreder hur stort behovet är och hur det påverkar skolgången.

– Vi vill att Socialstyrelsen klargör hur man ser på synfel som funktionshinder, säger Lena Holm, generalsekreterare för Majblomman. Vi menar att det är en rättighet för barn att få hjälpmedel vid funktionsnedsättning.  Familjerna ska inte själva stå för den här kostnaden. Barn som hör dåligt får hörapparat, och tandvården är gratis. Det är jättebra, så ska det vara. Och samma bör gälla när man ser så dåligt att man behöver glasögon.

Upp till 7 års ålder delar de svenska landstingen, utom Stockholm, ut bidrag som täcker en del av kostnaden för barnens glasögon. Men efter det får familjerna själva stå för hela notan. Barn i grundskolan får alltså inga bidrag för glasögon, för varken glas eller bågar. De som inte har råd är hänvisade till ideella organisationer. På Majblomman har man sett en tydlig ökning av föräldrar som söker pengar för att kunna skaffa glasögon till sina barn. Det är också anledningen till att organisationen jobbar med frågan.

Fakta:
Juridiskt regleras frågan främst av hälso‐ och sjukvårdslagen vilken anger att barn med funktionshinder har rätt till hjälpmedel. Ansvaret för personliga handikapphjälpmedel ligger dock på de enskilda landstingen.

Regeringen har tagit fram en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016, enligt bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011‐06‐16 nr II:23. Ur denna strategi kan man läsa att en god utbildning är mycket viktig för den enskilde personens framtid, för deltagandet i samhällslivet och på arbetsmarknaden. Höga förväntningar på alla barn, elever och vuxenstuderande är en viktig framgångsfaktor för goda utbildningsresultat.

Annonser: