Myndigheter anställer sällan personer med funktionsnedsättning

En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara delaktig i samhället är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Men av dem med nedsatt arbetsförmåga har inte ens hälften ett arbete, att jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen.

En ny enkätundersökning från Handisam med svar från 289 statliga myndigheter visar att trots att nästan nio av tio statliga myndigheter nyanställde ifjol var det bara drygt 16 procent som anställde någon med en funktionsnedsättning som har behov av anpassning från arbetsgivaren.

Samma undersökning visar att endast drygt fyra av tio statliga myndigheter har gjort generella åtgärder för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få en anställning. Det handlar exempelvis om förbättringar i arbetsmiljön och den fysiska miljön, till exempel att anpassa lokalerna så att de går att använda för den som använder rullstol.

– För att klara av framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara. Sverige åldras. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Därför är det viktigt att staten visar vägen och föregår med gott exempel och anställer personer med funktionsnedsättning, säger Carl Älfvåg, generaldirektör på myndigheten Handisam.

Arbetsförmedlingen har fått regeringsuppdraget att skapa fler arbetstillfällen inom den statliga sektorn för personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda praktikantplatser. Programmet, som trädde i kraft i början av året, innebär att alla myndigheter ska teckna en överenskommelse om att inventera, kartlägga och anmäla platser till Arbetsförmedlingen. Men den senaste statistiken från november visar att endast 41 myndigheter av 247 tillfrågade skrivit under en överenskommelse.

– Praktikantprogrammet är en bra möjlighet för statliga arbetsgivare att få in mångfald på jobbet och avdramatisera frågan. Olika erfarenheter bland personalen är bra för arbetsmiljön och ökar även effektiviteten.

Annonser: