Åtgärder för snabbare dyslexiutredningar

Elevhälsan i för- och grundskolan i Umeå kommun ska effektivisera arbetet med dyslexiutredningar för att minska köerna. Under en övergångsperiod ska arbetet med utredningar effektiviseras med befintliga resurser. Målsättningen är att utredningen inte ska ta mer än sex månader.

- Första prioritetet är att barnen får stöd och hjälp i skolan och vid behov utreds snabbt. Frågan har varit uppe under flera år och vi i nämnden har varit jättetydlig med att det ska vara en kort väntetid att få hjälp. Det är jätteviktigt, säger Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden.

 Skolorna arbetar givetvis med stöd till barn som har behov av det oavsett diagnos eller inte. Elevhälsan har förtydligat rutinerna för skolornas ansökan till dyslexiutredningar och utredningsförfarandet har effektiviserats, säger Kajsa From Rundblad, Elevhälsochef inom för- och grundskolan.

Fokus för dyslexiutredningar är att de ska göras så tidigt som möjligt i de lägre åldrarna vilket oftast är under senare delen av åk 3. Alla kommunala skolor kommer från hösten 2014 att börja med tidig screening av barn i förskoleklass och årskurserna 1-3 för att fånga alla barn med misstanke om läs- och skrivproblematik. Alla skolor ska enligt en åtgärdstrappa förstärka det kvalitativa stödet i språk-, läs- och skrivinlärning och ge intensivundervisning för barn som behöver komma över trösklar i sitt lärande.

- Tidig screening kommer i allra högsta grad att bidra till snabbare stöd för eleven. Skolornas riktlinjer, för elevers rätt till ett succesivt mer kvalificerat stöd och en tydligare ansvarsfördelning, förväntas leda till att färre elever behöver utredas för dyslexi. Rutinerna för ansökan till dyslexiutredning blir tydligare och därmed bör också kön för utredning minska, säger Kajsa From Rundblad.

Sedan årsskiftet har köerna minskat och i maj görs en ny avstämning för att se att det går åt rätt håll.

Annonser: