Bristande tillgänglighet i skolan blir diskriminering - Tillgänglighetspaket kan hjälpa skolorna

Med anledning av riksdagsbeslutet om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka till berörda inom regering, riksdag och departement. Paketet ger förskolor och skolor konkreta verktyg till att fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

Alla barn och elever har rätt att få likvärdiga förutsättningar att delta, utvecklas och nå utbildningsmålen. Den nya lagen gäller såväl undervisningen, som förskolans och skolans fysiska och sociala miljö.

I en enkätundersökning gjord av Specialpedagogiska skolmyndigheten, instämde endast hälften av de tillfrågade rektorerna helt i påståendet att de erbjuder en tillgänglig förskola eller skola. Landets förskolor och skolor måste kunna erbjuda en verksamhet som ger alla barn och elever samma förutsättningar att oavsett funktionsförmåga, kunna vara med på alla aktiviteter och att utveckla och lära sig som sina kamrater.

Hjälp finns att få

Under våren 2014 har Specialpedagogiska skolmyndigheten tillsammans med Handikappförbunden lanserat verktyg som konkret visar hur förskolor och skolor kan fördjupa och komma igång med sitt tillgänglighetsarbete.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. Verktyget hjälper förskolor och skolor att kartlägga sin verksamhet för att se vilka områden de behöver utveckla och var behoven är störst. Myndigheten har även en distansutbildning i att leda och planera tillgänglighetsarbetet.

Handikappförbunden har tagit fram DATE lärmaterial, som på ett konkret sätt lyfter in frågan om tillgänglighet i undervisningen och gör alla elever till medaktörer i det arbetet. Det ger också stöd i likabehandlingsarbetet inom området funktionalitet.

Värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning, www.spsm.se/tillganglighet, öppnas i nytt fönster

DATE lärmaterial, www.DATE-larmaterial.se, öppnas i nytt fönster

Att efterfrågan på materialet visat sig vara mycket stor från förskolor och skolor är tydligt: Sedan lanseringen i april i år, trycks nu tillgänglighetspaketets böcker upp för tredje gången och distansutbildningen dubblerades redan efter första anmälningsdagen.

Annonser: