En tillgänglig skola funkar för alla elever

Regeringen har nyligen lagt ett lagförslag om att bristande tillgänglighet i alla skolformer ska klassas som en form av diskriminering. Det föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. För att åstadkomma en tillgänglig skola behöver landets förskolor och skolor arbeta mer aktivt. Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden har samtidigt lanserat ett verktyg som ger konkret hjälp i arbetet för en mer tillgänglig skola.

– Tillgänglighet handlar om mötet mellan elev och lärmiljö. Om elevers lika rätt till utbildning och utveckling. Vi vill göra ämnet levande, inspirera och ge konkreta verktyg för att göra skolan tillgänglig, berättar Catrin Tufvesson, nationell samordnare för tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

För att åstadkomma en tillgänglig skola behövs verktyg som konkretiserar hur förskolor och skolor kan arbeta för komma till rätta med hinder i lokalerna, undervisningen och den sociala miljön. Ett helt paket med sådana verktyg presenteras nu. Den fokuserar på hur vi kan hjälpa skolor att koppla ihop lärande, likabehandling och tillgänglighet. Målgruppen är bred – pedagoger, elevhälsan, skolledare, förskolechefer samt skolhuvudmän.

Lärande och tillgänglighet hör samman
– Arbetet för en tillgänglig förskola och skola måste tas på
allvar. Alla barn måste ha möjlighet att ta del av undervisning och gemenskap
på lika villkor, säger Greger Bååth, generaldirektör för SPSM.

– Vi är glada över att kunna presentera ett gemensamt
tillgänglighetspaket med fylligt innehåll: Ett elevbaserat lärmaterial om mötet
mellan elev och skolmiljö, ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och
en distanskurs om att leda och planera tillgänglighetsarbete, säger Peter
Westerdahl, projektledare för DATE på Handikappförbunden.

Annonser: