Hjälpmedel i undervisningen av synskadade

Naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik kräver en hög grad av abstrakt tänkande. Det kräver också god förmåga att visualisera och att använda visuell information. Det betyder att både lärare ställs inför en rejäl utmaning att lära ut dessa ämnen till elever med synnedsättning.

I USA, där undersökningen genomförts, är elever med grav synnedsättning/blindhet i regel integrerade i ”vanliga” klasser. 13 elever i åldern 13-18 år och 15 av deras lärare deltog i projektet. Eleverna bedömdes prestera minst lika väl som sina klasskamrater. Åtta av eleverna är blinda och fem har grav synnedsättning.

Under ett års tid genomfördes en rad förändringar i skolvardagen; eleverna fick framförallt ökad tillgång till uppförstorade texter och/eller texter upplästa av talsyntes, taktila bilder och man fick ökade möjligheter att känna på olika material, så kallad ”hands-on-science”. Projektet utvärderades med intervjuer med lärare före och efter. Framförallt studerade man förändringar i attityder och i själva undervisningen.

Annonser: