Skolor får bidrag för att öka delaktighet för elever med funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut cirka 38,6 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 87 projekt över hela landet. SIS-medlen delas ut till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och ökar deras delaktighet i skolan.

– Vi vill stimulera och uppmuntra insatser som bidrar till en god och likvärdig utbildning för alla, oavsett funktionsförmåga, säger Greger Bååth, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ett utvecklingsprojekt som får bidrag är till exempel Skövde kommun som får 477 000 kronor för sitt projekt för att öka kunskapen hos samtliga medarbetare inom varje skolområde om bemötande, pedagogiska strategier och samverkan i arbetet med barn och elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Ett annat exempel är Liljaskolan i Vännäs som får 475 000 till skolans särskilda satsning på bland annat coachning, studiemotivation och stärkande av självkänsla för att gymnasieelever i ett av skolans programinriktade individuella program ska få godkänt i alla ämnen.

Specialpedagogiska skolmyndighetens SIS-medel kan sökas av ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor. Nytt från och med i år är att också ansvariga för förskolor och kommunal vuxenutbildning kommer att kunna söka ekonomiskt bidrag från myndigheten. De skolor som vill ansöka om SIS-medel ska komma in med en ansökan senast 31 augusti i år och formellt beslut meddelas i januari 2014.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar varje år ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar lärandemiljön och som har målet att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan.

Annonser: