Teknikstöd efter elevens behov

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet uppdraget ”Teknikstöd i skolan” med syfte att öka möjligheten för elever med kognitiva svårigheter att klara sina studier bättre. I försöksverksamheter, som pågår 2012 och våren 2013, kommer elever med kognitiva svårigheter att prova individuellt utvalt teknikstöd för att klara uppsatta mål.

Försöksverksamheterna kommer att bedrivas i Halmstad, Växjö och Kalmar. Målgruppen är elever med kognitiva funktionsnedsättningar i gymnasieskola och vuxenutbildning.

Samhället ställer allt högre krav och många ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar går idag från utbildning ut i arbetslöshet eller andra stödformar. Dessa elever kan till exempel ha svårigheter med uppmärksamhet, minne, planering, tidsuppfattning eller problemlösning och upplever ofta problem under skolgången som även kan ge problem i arbetslivet.

– Något nytt i Sverige i och med detta projekt, är att i varje region kommer att anställas två arbetsterapeuter i skolan, säger Erika Dahlin, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet. De ska utvärdera situationen för varje elev med kognitiva funktionsnedsättningar och hitta lämpligt teknikstöd, t ex surfplatta, ljudutjämningssystem eller mobil, för att stärka eleven.

Försöksverksamheterna ska stimulera skolhuvudmännen (kommuner och fristående skolor) att använda teknik, lärverktyg och andra hjälpmedel på nytt sätt så att det bidrar till förbättrade studieresultat och ökar möjligheterna till arbete. I uppdraget ingår även att öka kunskapen hos lärare och annan personal om konsekvenserna av kognitiva svårigheter och användandet av teknikstöd samt att se över möjligheterna att ta med teknikstödet i vidare studier, på praktik eller ut i arbetslivet.

I arbetet ska Hjälpmedelsinstitutet samråda med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolverk, Sveriges Kommuner och Landsting samt med berörda organisationer inom funktionsnedsättning.

Annonser: